BỆNH LÝ NIỆU NHI DƯỚI GÓC NHÌN NỘI NGOẠI KHOA

BỆNH LÝ NIỆU NHI DƯỚI GÓC NHÌN NỘI NGOẠI KHOA

Mã khóa học: BLNN-CHPT
Số buổi: 1
Số giờ tín chỉ: 1,5
Khai giảng: 28/07/2024
Thời gian học: 28/07/2024
Lịch học: Chủ nhật (08:00 - 12:00)
Hình thức học: Trực tuyến
Cấp giấy chứng nhận:
Học phí: 300.000đ Đăng ký học
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan