Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội

Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ đào tạo: Bồi dưỡng Sau đại học, Đào tạo liên tục, Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, Chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học. Hợp đồng với các cơ sở y tế tổ chức các khóa học đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực y tế.

Xem thêm →
loading_ring_50.svg
Cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội
loading_ring_50.svg