DƯỠNG SINH YOGA KHÍ CÔNG XOA BÓP BẤM HUYỆT

DƯỠNG SINH YOGA KHÍ CÔNG XOA BÓP BẤM HUYỆT, KHÓA 01

Mã khóa học: DSYXB1_YHCT
Số tiết học: 60
Số giờ tín chỉ: 60
Khai giảng: 29/07/2024
Thời gian học: 29/07/2024 - 30/08/2024
Hình thức học: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến
Học phí: 5.000.000đ Đăng ký học
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan