MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỈNH HÌNH NHI CẦN BIẾT Ở TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỈNH HÌNH NHI CẦN BIẾT Ở TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Mã khóa học: CHN_CHPT
Số buổi: 1
Số giờ tín chỉ: 1,5
Khai giảng: 05/05/2024
Lịch học: Chủ nhật (13:00 - 17:00)
Hình thức học: Trực tuyến
Học phí: 300.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học