NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Mã khóa học: NKXN
Số tiết học: 24
Khai giảng: 12/04/2024
Thời gian học: 12/04/2024 - 14/04/2024
Lịch học: Thứ 6, 7, CN
Hình thức học: Trực tiếp
Địa chỉ học: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Học phí: 2.100.000đ
Đã đủ số lượng đăng ký
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học