ỨNG DỤNG LASER CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH

ỨNG DỤNG LASER CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH

Mã khóa học: LASERCHAM1-CS3
Số buổi: 4
Số tiết học: 16
Số giờ tín chỉ: 16
Khai giảng: 13/07/2024
Thời gian học: 13/07/2024 - 14/07/2024
Lịch học: Thứ 7, CN (08:00 - 17:00)
Hình thức học: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến
Học phí: 2.500.000đ
Thông báo chiêu sinh
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học
Lịch khai giảng liên quan