XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP Ở TRẺ EM TẠI TUYẾN CƠ SỞ

XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP Ở TRẺ EM TẠI TUYẾN CƠ SỞ

Mã khóa học: CME_RLNTTE_DTNL
Số giờ tín chỉ: 1,5
Khai giảng: 11/04/2024
Thời gian học: 1 ngày
Hình thức học: Trực tuyến
Học phí: 300.000đ
Mục tiêu khóa học
Đối tượng đăng ký
Nội dung khóa học
Danh sách giảng viên
Địa điểm học