LÊ TRẦN QUANG HUY

Năm sinh: 1972

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: quanghuy1312@gmail.com

CHỨC VỤ

  • Chuyên viên 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Kế toán thu học phí

 

 

Tổ chức - Nhân sự