ThS. NGUYỄN VĂN THÀNH

Năm sinh: 1960

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Email: nguyenvanthanh@ump.edu.vn

CHỨC VỤ

  • Phụ trách Quản trị và Công nghệ thông tin

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Quản trị và Công nghệ thông tin

 

 

Tổ chức - Nhân sự