NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Năm sinh: 1989

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: thanhthuyttdtnl@gmail.com

CHỨC VỤ

  • Nhân viên hành chính

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Thư ký Ban Giám đốc
  • Nhận và chuyển công văn (Ban Giám đốc)
  • Phúc đáp công văn
  • Phụ trách CME Trung tâm, hỗ trợ công tác CME online
  • Phụ trách Hợp đồng thỉnh giảng

 

 

Tổ chức - Nhân sự